2015/38.

Tárgyalás időpontja: 
2015. szeptember 16., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.236/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

Sz. B. vádlott alapításától kezdve 2011. december 1. napjáig ügyvezetője volt a 2009. június 24. napján kelt társasági szerződéssel létrehozott J.-C.-I. Korlátolt Felelősségű Társaságnak (rövidített elnevezése: J.-C.-I. Kft.). A J.-C.-I. Kft. székhelye 2011. december 1. napjáig a vádlott t.-i lakóhelye volt, annak önálló képviseletére a vádlott, mint ügyvezető volt jogosult. A társaságnak a vádlotton kívül más bejegyzett tagja nem volt. Sz. B. vádlott 2011. december 1. napján a J.-C.-I. Kft.-ben lévő üzletrészét L. E. részére értékesítette, mely időponttól kezdődően az új tulajdonos lakcíme lett a gazdasági társaság bejegyzett székhelye. A Veszprém Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2013. január 1. napján közzétett végzésével a cég felszámolását rendelte el, majd 2014. július 1. napjával a felszámolási eljárást befejezte, és a céget megszüntette.

Sz. B. vádlott, mint a J.-C.-I. Kft. ügyvezetője 2010. és 2011. években, a társaság üzletrészének értékesítését megelőzően gazdasági tevékenységet folytatott, mezőgazdasági termények, így repce, kukorica és napraforgó kereskedelmével foglalkozott, melynek során különböző gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozó részére a termények értékesítéséről szóló számlákat bocsátott ki. A vádlottat, mint a J.-C.-I. Kft. ügyvezetőjét a 2010–2011. években negyedéves rendszerességű ÁFA-bevallási kötelezettség terhelte. A J.-C.-I. Kft. könyvelését annak alapításától kezdődően K.-né V. M. könyvelő végezte.

A J.-C.-I. Kft.-nek a 2010. és 2011. években általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége keletkezett, mivel olyan számlákat bocsátott ki, amelyek adóösszeget tartalmaztak. Ezen számlák formailag és tartalmilag is megfeleltek a számlakiállítás követelményeinek, mely által a számlában megnevezett vevő ÁFA-levonással tudott élni a bizonylatok tartalma alapján.

A J.-C.-I. Kft. a 2010. év II., III. és IV. negyedévében végzett gazdasági tevékenysége során bruttó 190.364.217 forint összegben, 38.072.842 forint ÁFA-tartalommal, míg a 2011. év I. negyedévében végzett gazdasági tevékenysége során bruttó 125.400.594 forint összegben, 25.080.120 forint ÁFA-tartalommal állított ki számlákat.

A vádlott a J.-C.-I. Kft.-t a 2010. év II., III. és IV. negyedévében terhelő ÁFA-fizetési kötelezettség csökkentése érdekében a J. 2000 MG Zrt. nevében, összesen 34.047.256 Ft ÁFA tartalommal, valós gazdasági tevékenység nélkül kiállított, ekként valótlan tartalmú számlákat is szerepeltetett a cég könyvelésében oly módon, hogy azokat a gazdasági társaság könyvelését végző és a fiktív számlák valóságtartalmát illetően tévedésben lévő K.-né V. M. tanú részére könyvelés céljából átadta. K.-né V. M. tanú a fiktív számlákat a J.-C.-I. Kft. könyvelésében szerepeltette, s az ÁFA-bevallások önrevíziója során a 2010. év II. és III. negyedéve vonatkozásában 2011. február 14. napján, míg a 2010. év IV. negyedéve tekintetében 2011. március 11. napján felhasználta.

A vádlott a J.-C.-I. Kft. könyvelésébe a 2011. év I. negyedévében is fogadott be olyan számlákat, amelyek mögött nem állt valós gazdasági esemény, s amelyek így a levonható adó összegének megállapításakor sem vehetők figyelembe. Miután Sz. B. vádlott a fiktív számlákat K.-né V. M. könyvelő részére átadta, azok a gazdasági társaság 2011. év I. negyedévi ÁFA analitikájába bevezetésre kerültek.

Tekintettel arra, hogy Sz. B. vádlott a könyvelő részére a szükséges bizonylatokat csak késve adta át, a társaság 2010. év I., II., III. és IV. negyedéves ÁFA-bevallásai – a bírság elkerülése végett – „0” forint adattartalommal kerültek benyújtásra, majd K.-né V. M. tanú – az időközben beérkezett számlák, könyvelési iratok alapján – a 2010. év I., II. és III. negyedév vonatkozásában 2011. február 14. napján, míg a 2010. év IV. negyedév vonatkozásában 2011. március 1. napján önrevíziót nyújtott be. Az önrevízió alapján benyújtott adóbevallásokban a társaság 2010. I. negyedévére 70.000 forint, 2010. év II. negyedévére 39.000 forint fizetendő adót, 2010. év III. negyedévére 2.927.000 forint következő időszakra átvihető követelést, 2010. év IV. negyedévére pedig 3.003.000 forint fizetendő adót vallott be általános forgalmi adó adónemben.

A J.-C.-I. Kft.-t a 2010. év II., III., IV. negyedévében, valamint a 2011. év I. negyedévében végzett gazdasági tevékenysége során kibocsátott és a Kft. által befogadott számlák fentiekben részletezett ÁFA-tartalmára figyelemmel általános forgalmi adónemben összesen 60.534.470 forint adófizetési kötelezettség terhelte.

Sz. B. vádlott a J.-C.-I. Kft. ügyvezetőjeként a gazdasági társaságot általános forgalmi adó adónemben terhelő adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tény valótlan előadásával – az adóbevétel csökkenését eredményező módon – megtévesztette az adóhatóságot egyrészt azáltal, hogy a 2010. II., III. és IV. negyedévek vonatkozásában a valótlan tartalmú számlák könyvelésre történt átadása folytán tévedésben lévő K.-né V. M. könyvelő az önrevízió során valótlan tartalmú adóbevallásokat nyújtott be, másrészt azzal, hogy a 2011. év I. negyedévi helyes adóbevallás elkészítéséhez szükséges könyvelési iratanyagok határidőben történő át nem adása következtében valótlan, „0” forint adattartalommal tett ÁFA-bevallást. Sz. B. vádlott a megtévesztő magatartásának eredményeként általános forgalmi adónemben összesen 57.507.000 forinttal csökkentette az adóbevételt.

Sz. B. vádlott a 2010. év II., Ill. és IV. negyedévére, valamint a 2011. év I. negyedévére vonatkozóan K.-né V. M. könyvelő részére olyan valótlan tartalmú, a J. 2000 MG. Zrt., illetőleg a Z. BB Zrt. nevében kiállított, az 1/a) pontban részletezett és a J.-C.-I. Kft. által befogadott – termékbeszerzésről szóló – fiktív számlákat is átadott, amelyek ténylegesen meg nem történt gazdasági eseményekről kerültek kiállításra.

K.-né V. M. tanú a J.-C.-I. Kft. 2010. év II., III. és IV. negyedévét érintő, önrevízióval elkészített ÁFA-bevallásait – az egyes számlák fiktív voltáról nem tudva – 2011. február 14. napján, majd 2011. március 1. napján valótlan tartalommal nyújtotta be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém megyei adóigazgatási szervéhez. Tekintettel arra, hogy Sz. B. vádlott a cég könyvelési iratait nem, illetve késedelmesen adta át a könyvelő részére, K.-né V. M. tanú a J.-C.-I. Kft. 2011. év I. negyedévi ÁFA-bevallását is valótlan, „0” forint adattartalommal nyújtotta be 2011. április 20. napján, amelynek önrevízióval történő javítására utóbb sem került sor.

Sz. B. vádlott, mint a J.-C.-I. Kft. ügyvezetője a számviteli törvény előírásait megszegve, a társaságot érintő beszámolási kötelezettségének a 2010–2011. években nem tett eleget. Sz. B., mint a J.-C.-I. Kft. ügyvezetője a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat is megsértette azáltal, hogy bizonylat megőrzési kötelezettségének sem tett eleget, amikor a gazdasági társaság 2010–2011. évi könyvelési iratait ismeretlen helyre vitte, és azokat a Kft. új ügyvezetőjének nem adta át. A teljes könyvelési anyag hiánya miatt a bizonylati rend területén tapasztalható sérelem olyan mértékű, hogy az a társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének megismerését meghiúsította.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli, folytatólagosan elkövetett adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette, 1 rendbeli, folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége és 1 rendbeli, a beszámoló-készítési, könyvvezetési kötelezettség megszegésével, a bizonylati rend megsértésével az adott üzleti év vagyoni helyzete áttekintését, ellenőrzését meghiúsítva elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat Sz. B. vádlottal szemben.

A főügyészség a vádlottal szemben börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozás gyakorlásától, valamint közügyek gyakorlásától való eltiltását, korábbi, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetése utólagos végrehajtását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: