2015/26.

Tárgyalás időpontja: 
2015. június 24., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
Adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
B.204/2015.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
101. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a tanúk kihallgatása, valamint a szakértő meghallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

Az M. Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a Veszprém Megyei Bíróság mint cégbíróság 2009. május 27. napján jegyezte be a cégnyilvántartásba. Az M. Kft. főtevékenységként mérnöki tevékenységet folytatott, műszaki tanácsadást végzett. A cég képviseletére annak megalakulásától kezdve, önálló képviseleti joggal V. Cs. vádlott, mint ügyvezető volt jogosult. A társaságnak a vádlotton kívül más bejegyzett tagja nem volt.

A Veszprém Megyei Bíróság mint cégbíróság az M. Kft. kényszer-végelszámolását 2011 májusában rendelte el, és kényszer-végelszámolóként a H. Kft. képviseletében eljáró dr. Sz. E. Gy. kényszer-végelszámolót jelölte ki. A kényszer-végelszámolási eljárás eredménytelenségét követően a Veszprém Megyei Bíróság 2011 decemberében az M. Kft. felszámolását rendelte el, és felszámolóként szintén a H. Kft. képviseletében eljáró dr. Sz. E. Gy. felszámolóbiztost jelölte ki.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága Felszámolási és Végelszámolási Osztálya az M. Kft.-nél a 2010. január 1. napjától 2011. december 18. napjáig terjedő időszak vonatkozásában a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló, minden adónemre kiterjedő felszámolási tevékenységzáró adóellenőrzést végzett.

V. Cs. vádlott a felszámolási eljárás során, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. §-a szerinti kötelezettségeinek nem tett eleget, tekintettel arra, hogy a felszámoló által megküldött felhívó levelet nem vette át, a felszámolóval a kapcsolatot nem vette fel, így iratanyagot a felszámoló részére nem adott át, tevékenységzáró mérleget, záró adóbevallást nem készített, a társaság vagyonleltár szerinti vagyonát a felszámoló részére nem adta át, a gazdasági társaság folyamatban lévő ügyeiről a felszámolót nem tájékoztatta. V. Cs. vádlott a későbbi adóhatósági ellenőrzés során sem működött közre, iratanyagot az adóhatóságnak nem adott át.

V. Cs. vádlott, mint az M. Kft. ügyvezetője 2009., 2010. és 2011. években gazdasági tevékenységet folytatott, melynek során különböző gazdasági társaságok és magánszemélyek részére bocsátott ki számlát, amelyből adóköteles és adómentes bevétele egyaránt keletkezett.

V. Cs. vádlottat, mint az M. Kft. ügyvezetőjét a 2009. évben negyedéves, a 2010–2011. években pedig havi rendszerességű áfabevallási kötelezettség terhelte.

V. Cs. vádlott 2009 júliusában személyesen megkereste a V.-ben működő B. Kft.-t, és szóban megbízást adott az M. Kft. könyvelési feladatainak elvégzésére, amelyet a B. Kft. ügyvezetője, B.-né H. T. É. tanú elfogadott, és azt 2009. július 20. napján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé lejelentette.

V. Cs. vádlott ezt követően a könyvelőt nem kereste, részére a könyveléshez szükséges iratokat nem adta át, a könyvelőiroda részére elérhetetlenné vált, s a vádlott ezen magatartása folytán tévedésben lévő B.-né H. T. tanú az M. Kft. 2009. május 26. és 2009. június 30. napja közötti időszakra vonatkozó áfabevallását 2009. szeptember 2. napján, a 2009. III. negyedévre vonatkozó áfabevallását 2009. október 20. napján, valamint a 2009. IV. negyedévre vonatkozó áfabevallását 2010. január 19. napján valótlan, „0” forint adótartalommal tudta csak benyújtani az adóhatósághoz.

V. Cs. vádlott együttműködésének hiányára figyelemmel B.-né H. T. tanú 2010. január 21. napján az M. Kft. könyvelésére vonatkozó megbízást megszüntette, és ezt az adóhatóság felé is jelentette. V. Cs. vádlott, mint az M. Kft. ügyvezetője a könyvelő megbízásának megszűnése után, a 2010. évben, valamint az M. Kft. kényszer-végelszámolásának 2011. május 27. napján történt elrendeléséig bevallási kötelezettségének már egyáltalán nem tett eleget, a kényszer-végelszámolás elrendelését követően pedig a végelszámoló felé sem szolgáltatott az adóbevallás benyújtásához szükséges adatokat.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) rendelkezéseire figyelemmel az M. Kft.-nek általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége állt fenn, mivel olyan számlákat bocsátott ki, amelyek adóösszeget tartalmaztak. Ezen számlák formailag és tartalmilag is megfeleltek a számlakiállítás követelményeinek, mely által a számlában megnevezett vevő áfalevonással tudott élni a bizonylatok tartalma alapján.

A M. Kft. a 2009–2011. években végzett gazdasági tevékenysége során – melyet a végelszámolási időszakban is folytatott – bruttó 1.285.556.032 forint összegben, 128.459.682 forint áfatartalommal állított ki számlákat.

Az M. Kft. által a gazdasági tevékenysége során kibocsátott és a Kft. által befogadott számlák áfatartalmára figyelemmel a gazdasági társaságnak a 2009–2011. években az általános forgalmi adónemben összesen 59.305.000 forint adófizetési kötelezettsége keletkezett.

V. Cs. vádlott az M. Kft. ügyvezetőjeként a gazdasági társaságot általános forgalmi adónemben terhelő adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tény valótlan előadásával, az adóbevétel csökkenését eredményezően megtévesztette az adóhatóságot egyrészt azáltal, hogy a 2009. évben – a helyes bevallások elkészítéséhez szükséges könyvelési iratanyagok át nem adása következtében – tévedésben lévő B.-né H. T. É. könyvelő „0” forint tartalommal nyújtotta be az áfabevallásokat, másrészt a 2010. és 2011. években azzal, hogy ilyen adatokat az adóhatóság elől elhallgatta. Ezen túlmenően V. Cs. vádlott a kényszer-végelszámolás elrendelését követően az adóbevallás elkészítéséhez szükséges iratokat a gazdasági társaság képviseletére, így az adóbevallás benyújtására jogosult, kényszer-végelszámolást végző H. Kft. képviseletében eljáró dr. Sz. E. Gy. kényszer-végelszámoló részére sem adta át, amelynek következtében a végelszámoló az adóbevallás benyújtására irányuló kötelezettségének nem tudott eleget tenni. V. Cs. vádlott a megtévesztő magatartásának eredményeként általános forgalmi adónemben összesen 59.305.000 forinttal csökkentette az adóbevételt.

A fentieken túl V. Cs. vádlott, mint az M. Kft. ügyvezetője a számviteli törvény előírásait megszegve, a társaságot érintő beszámolási kötelezettségének 2009–2011. években nem tett eleget. A Kft. ügyvezetőjeként a vádlott ugyanezen időszakban a könyvvezetési kötelezettség teljesítéséről sem gondoskodott, továbbá a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírásokat is megsértette azáltal, hogy nem gondoskodott a gazdasági eseményei könyveléséről, illetve a bizonylat megőrzési kötelezettségének sem tett teljes egészében eleget.

Ez a bizonylati rend területén tapasztalható sérelem olyan mértékű, hogy a társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének megismerését meghiúsította, a főkönyvi listák, kivonatok hiánya miatt az csak az üzleti partnerek által megküldött számlák és a bankszámlakivonatok segítségével vált megismerhetővé.

A teljesség elve sérült azzal, hogy a gazdasági társaság árbevétele nem került könyvelésre és bevallásra.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli, folytatólagosan elkövetett adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette, 1 rendbeli, folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége, valamint 1 rendbeli számvitel rendjének megsértése bűntett miatt emelt vádat V. Cs. vádlottal szemben.

A főügyészség a vádlottal szemben börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozás gyakorlásától, valamint a közügyek gyakorlásától való eltiltását, próbaidőre felfüggesztett korábbi börtönbüntetésének utólagos végrehajtását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: