2015/24.

Tárgyalás időpontja: 
2015. június 8., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
Pénzmosás bűntette és más bűncselekmény
Ügyszám: 
B.1018/2014.
Tárgyalás helyszíne: 
Veszprémi Törvényszék, 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Tárgyaló: 
fsz. 23. sz. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlottak és a tanúk kihallgatása, valamint a szakértő meghallgatása várható.

A vádirati tényállás lényege szerint:

I. rendű W. Gy. O. vádlott 2002. szeptember 10. napjától 2002. december 17. napjáig, majd 2004. június 8. napjától a felszámolás elrendeléséig, 2011. július 18. napjáig volt a W. H. Kft. önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, illetve annak 2002. szeptember 9. napja óta - a társaság irányítására közvetlen befolyással rendelkező - tagja. A cég főtevékenysége szállodai szolgáltatás nyújtása volt, így a W. H. Kft. üzemeltette a tulajdonában álló, és a székhelyével megegyező címen található szállodát.

A W. H. Kft. és az E. Kft. sértett, valamint jogelődje között 2003. évtől kezdődően villamos energia szolgáltatási szerződéses jogviszony állt fenn az R. hotel fogyasztási helyre.

II. rendű O. P. K. vádlott 2009. július 24. napjától volt a W. H. Kft. gazdasági igazgatója, akit az I. rendű vádlott a felvételét követően röviden tájékoztatott a cég kiemelt ügyeiről, majd utasította az energetikai szerződések - így az E. Kft. sértettel kötött villamos energia szolgáltatási szedődés - felülvizsgálatára. Az E. Kft. sértett részéről a 2008-2009. években kiszámlázott, és a W. H. Kft. által teljesített villamos energia számlák felülvizsgálatát - a W. H. Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján F. L. energetikus végezte el, aki megállapította, hogy az E. Kft. sértett nem vette figyelembe a jogszabályváltozás miatti kedvezőbb árszabást, így a 2008. január 1. napján hatályba lépett, a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII. 29.) GKM rendeletben írtak ellenére az R. Hotel fogyasztási hely tekintetében kiállított számlákban a kisfeszültségű csatlakozás rendszerhasználati díja került elszámolásra, a W. H. Kft. számára kedvezőbb közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra előírt díjszabás helyett. F. L. - a W. H. Kft. megbízásából eljárva - 2009. szeptember 10. napján kelt beadványában az E. Kft.-nél a téves díjszabás megállapítása miatt számlareklamációval élt, amelyben kérte a két elosztási díj különbözetének visszafizetését, illetve a jövőben közép/kisfeszültségű transzformátorhoz történő csatlakozásra vonatkozó elosztási díjak számlázását.

I. és II. rendű vádlottak a számlareklamáció benyújtásának idején tisztában voltak azzal, hogy a két díjszabás különbözete kb. 10 millió forintra tehető, amely összeg közel megegyezett a szálloda gázmotoros erőművéhez tartozó segédberendezések 2008-2009. évre eső áramfogyasztásával, amelyet a W. H. Kft. nem fizetett meg, ezért az I. rendű vádlott a 2010. február 21. napján kelt, az E.ON Kft. sértettnek írt levelében javasolta a „két összeg kompenzálását".

Az E. Kft. sértett panaszirodája a reklamációban megjelölt kifogást elfogadta, annak intézését az E. Kft. értékesítési menedzsere, B. Á. tanú végezte, aki ennek keretében felvette a kapcsolatot a ll. rendű vádlottal, s vele a számlareklamációval kapcsolatban több, míg az I. rendű vádlottal néhány alkalommal egyeztetett. B. Á. tanú az egyeztetések során közölte, hogy alapos a W. H. Kft. által bejelentett elszámolási igény, ezért az E. Kft. sértett intézkedni fog az érintett számlák tekintetéhen az azokban megjelölt téves és a helyes díjszabás különbözetének visszafizetése iránt, továbbá azt is közölte, hogy az E. Kft. sértett a régi számlákat lerontja, újakat állít ki a helyes tarifával, egyben a különbözet visszautalása iránt fognak intézkedni.

Az egyeztetéseket követően 2010 áprilisában B. Á. tanú jelezte az E. Kft. sértett számlázási referensének, M. G. tanúnak, hogy a W. H. Kft. panasza alapos, a számlákat visszamenőleg, 2008. január 1. napjától javítani kell, és azokat a helyes díjszabással kell kiállítani. M. G. tanú az E. Kft. sértett által használt elektronikus számlázási rendszerben 2010. április 18-19-én megkezdte az érintett számlák javítását úgy, hogy azok törlésével (sztornózásával) egyidejűleg intézkedni fog a helyesbítő számlák kiállítása iránt. Az érintett számlák törlését követően azonban M. G. tanú észlelte, hogy a programban a 2008. évre alkalmazandó tarifa csak tájékoztató jelleggel volt rögzítve, azzal számlázni nem lehetett, így egyidejűleg a helyesbítő számlákat nem tudta kiállítani. Tekintettel arra, hogy a W. H. Kft. által már befizetett számlákat törölték, míg azzal egyidejűleg helyesbítő számla nem került kiállításra, a rendszerben a törölt számlákkal érintett teljes összeg, 120.477.111 Ft, mint számlához nem rendelhető befizetés jelent meg az ügyfél-folyószámlán, ami azt jelentette, hogy a program egy rövid - néhány napos türelmi idő után - automatikusan visszautalja ezt az összeget, amennyiben nem kerül sor pozitív előjelű, helyesbítő számla kiállítására.

M. G. tanú jelezte B. Á. tanúnak, hogy nem tud helyesbítő számlát kiállítani, egyben kérte, hogy a teljes összeg visszautalásának megakadályozása érdekében keresse meg az E. Kft. Kintlévőség Kezelő Szervezetét a W. H. Kft. ügyfél-számlájának zárolása érdekében. B. Á. tanú 2010. április 19. napján ennek alapján jelezte a Kintlévőség Kezelő Szervezet Verseny Egyedi Csoportjánál dolgozó K. Á. tanúnak, hogy miért vannak sztornózott számlái a W. H. Kft.-nek, és hogy zárolni kellene a számlát.

Az E. Kft. részéről azonban B. Á., K. Á. és M. G. tanúk téves kommunikációjára visszavezethetően - szándékukkal ellentétesen - olyan zárolás került alkalmazásra, amely a visszautalás megakadályozására nem volt alkalmas, azonban a tanúk abban a téves feltevésben voltak, hogy a visszautalást gátló zárolás megtörtént. A fentiekre visszavezethetően az E. Kft. sértett rendszere további emberi beavatkozás nélkül, 2010. április 23. napján, az E. Kft. sértett tényleges tulajdonosi, illetve az E. érdekében eljáró fenti tanúk akaratával ellentétesen, a számlareklamáció alapján jogszerűen járó 11.800.862 Ft helyett, a számlák törlésével érintett teljes összeg, 120.477.111 Ft visszautalása iránt intézkedett, amely a W. H. Kft. folyószámláján 2010. április 26. napján került jóváírásra.

Az I. rendű vádlott - felismerve, hogy az E. Kft. sértett tévesen, a 2008. január 1. napja óta befizetett teljes áramdíj visszautalása iránt intézkedett, ezért arra a W. H. Kft. nem jogosult - 2010. április 26. napján 07 óra 07 perckor felhívta II. rendű vádlottat a mobiltelefonján, majd tájékoztatta őt a jóváírásról, illetve arról is, hogy ezen összeg terhére milyen átutalást kell végrehajtani. Az egyeztetés során a II. rendű vádlott is javaslatot tett az összeg terhére további három átutalás teljesítésére, amelyet az I. rendű vádlott jóváhagyott.

II. rendű vádlott az egyeztetésnek megfelelően 2010. április 26. napján 07 óra 11 perc és 08 óra 03 perc közötti időszakban négy átutalást indított el, így a jóváírt pénzösszegből az I. rendű vádlott utasítására 50.000.000 Ft-ot utalt át az I. rendű vádlott érdekeltségéhe tartozó, Y. and H. Kft. részére, valamint a saját kezdeményezése alapján – az I. rendű vádlott jóváhagyásával - 25.000.000 Ft-ot a W. H. Kft. zárolt projektszámlájára, 25.000.000 Ft-ot az APEH beszedési számlájára, és 12.160.052 Ft-ot a G. S. gázszolgáltatónak.

I. és II. rendű vádlottak a fenti cselekményükkel az E. Kft. sértett által tévedésből átutalt teljes összegből, a számlareklamáció alapján járó 11.800.862 Ft-ot meghaladó mértékben (112.160.052 Ft összegben) rendelkeztek, abból 108.676.249 Ft-ot eltulajdonítottak, így jogtalan elsajátítással az E.ON Energiaszolgáltató Kft. sértettnek 108.676.249 Ft kárt okoztak, amelyre a sértett polgári jogi igényt jelentett be.

Miután az E. Kft. sértett részéről M. G. és B. Á. tanúk 2010. május első hetében észlelték, hogy a rendszer a teljes összeg visszautalása iránt intézkedett, B. Á. tanú 2010. május 3-7. napjai közötti időszakban telefonon felvette a kapcsolatot a II. rendű vádlottal, akivel közölte, hogy tévedésből, akaratuk ellenére került sor a teljes összeg visszautalására, egyben felszólította a II. rendű vádlottat, hogy a tévesen átutalt összeget utalják vissza. A II. rendű vádlott ennek nem tett eleget, és előbb szóban, majd az I. rendű vádlott 2010. május 19. napján írásban tájékoztatta az E. Kft. sértettet, hogy a visszautalás iránt nem intézkednek, illetve a későbbi egyeztetések során a vádlottak már azt közölték, hogy az átutalt összeget - korábban nem jelzett és az E. Kft. sértett által el nem ismert - további követeléseikbe kívánják beszámítani.

Az I. és II. rendű vádlottak 2010. április 26. napján, az E. Kft. sértett által tévesen átutalt összegből 50.000.000 Ft-tal összefüggésben azért, hogy annak eredetét leplezzék – az I. rendű vádlott érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok felhasználásával - az alábbi pénzügyi tevékenységet, így átutalások teljesítését végezték:

A fentiek szerint I. rendű vádlott utasítása alapján a II. rendű vádlott 2010. április 26. napján az E. NetBank rendszerébe bejelentkezett, majd 07 óra 11 perckor számla kiegyenlítése címén 50.000.000 Ft-ot utalt át az Y. and H. Kft. folyószámlájára. Az Y. and H. Kft. a W. H. Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján az R. szállodában foglalkoztatott személyzet egy részének a munkáltatója volt, és ezen tevékenységéért a hotelt üzemeltető W. H. Kft. havonta 12.500.000 Ft díjazásban részesítette. Az Y. and H. Kft.-nek 1999. október 8. napjától 2010. október 4. napjáig az I. rendű vádlott volt a társaság irányítására közvetlen befolyással rendelkező tagja. A fenti átutalás teljesítésének időpontjában, 2010. április 26. napján az Y. and H. Kft.-nek a W. H. Kft. felé kiszámlázott követelése nem volt, így a II. rendű vádlott részéről az utalás jogcímeként megadott számla kiegyenlítés fiktív volt. A tranzakcióhoz kapcsolódóan utólag, 2010. április 27-i keltezéssel állítottak ki számlát az Y. and H. Kft. részéről, amelyben - előre - négy havi vállalkozási díjat számláztak le a W. H. Kft. részére.

Miután az összeg az Y. and H. Kft. számláján jóváírásra került, a II. rendű vádlott utasítása alapján K. M. és P. T. tanúk az E. NetBankon keresztül 2010. április 26. napján 09 óra 19 perckor a teljes, 50.000.000 Ft-os összeget átutalták az I. rendű vádlott magánbankszámlájára. K. M. és P. T. tanúk nem tudtak arról, hogy az utalással érintett összeg bűncselekményből származik.

Az utalás jogcímeként a II. rendű vádlott utasítása szerint lekötött tartalék előleg visszafizetés került megjelölésre. Tekintettel arra, hogy az Y. and H. Kft. 2009. évről szóló üzleti mérlege alapján ilyen mértékű visszafizetés nem volt lehetséges, illetve a kizárólagos taggyűlési hatáskörbe tartozó pótbefizetés visszatérítéséről taggyűlési döntés nem született, így az utalás során fiktív jogcím került megjelölésre, az Y. and H. Kft. 2010. április 26. napján lekötött tartalék előleg visszafizetése iránt nem intézkedhetett volna.

Az 50.000.000 Ft-os összegnek a magánbankszámláján történő jóváírását követően az I. r. vádlott az R. szállodából, az E. NetBankon keresztül, 2010. április 26. napján 10 óra 13 perckor 49.000 Ft, míg 10 óra 45 perckor 48.951.000 Ft összeget utalt át a W. H. Kft. fenti bankszámlájára kölcsön visszafizetése jogcímén, majd ezen összegből a W. H. Kft. nevében eljárva, a NetBankon keresztül aznap 10 óra 51 perckor 48.000.000 Ft-ot utalt át az érdekeltségi körébe tartozó W. Kft. számlájára, amely cégnek az utalás időpontjában a tagja és az ügyvezetője is volt. Az I. r. vádlott 2010. április 26. napján 10 óra 55 perckor a W. Kft. számlájáról az E. NetBankon keresztül a teljes, 48.000.000 Ft-os összeget átutalta a saját magánbankszámlájára.

A vádlottak 2010. április 26. napján 07 óra 11 perc és 10 óra 55 perc közötti időben az E. Kft. sértett által tévesen átutalt összegből 50.000.000 Ft tekintetében végeztek - a fent írtak szerint - három gazdasági társaság felhasználásával összesen hat pénzügyi műveletet, így fiktív jogcímeken teljesítettek átutalásokat azért, hogy a bűncselekményből származó 50.000.000 Ft eredetét leplezzék, illetve e célból azt gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználják.

A fenti tényállás alapján a Veszprémi Megyei Főügyészség 1 rendbeli jogtalan elsajátítás vétsége és 1 rendbel, pénzmosás bűntette miatt emelt vádat I. r. W. Gy. O. és II. r. O. P. K. vádlottakkal, mint társtettesekkel szemben.

A főügyészség a vádlottakkal szemben börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlottak közügyek gyakorlásától való eltiltását, pénzmellékbüntetés kiszabását, továbbá a nyomozás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: