Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cím
8200 Veszprém, Vár u. 19.
Levelezési cím
8210 Veszprém, Pf. 1029.
Központi telefonszám
+36 88 577 500
+36 70 514 7405
E-mail cím
cegbirosag_veszprem@birosag.hu
Csoportvezető bíró
Dr. Vincze Edina

Ügyfélfogadási rend

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás 2020. szeptember 21-től a járványügyi készültség fennállásának ideje alatt szünetel.

A bírósági épületben tartózkodás rendje menüpontban olvasható szabályzat alapján belépésre jogosultak ügyfélfogadási időben a 70 514 7429-es telefonszámon tudnak előzetesen időpontot kérni.

Hétfő-Kedd: 8.00-11.00
Szerda: 8.00-11.30 és 12.30-15.00
Csütörtök-Péntek: 8.00-11.00

A Veszprémi Törvényszék Cégbíróságának tájékoztatása a cégkapu bejelentésének kötelezettségéről

A 2006. évi V. törvény 2017. január 01. napjától hatályos 24.§. (1) bekezdés n) pontja szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló, 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) 14.§-a szerinti hivatalos elérhetőségét. A 131/G.§. szerint az adat nyilvántartása 2018. január 01. napjától kötelező.

A cég hivatalos elérhetőségét bejelentheti az E-ügyintézési törvény szerinti rendelkezési nyilvántartást vezető szervnél vagy a nyilvántartó cégbíróságnál. A cégbíróság az adatot az E-ügyintézési törvény szerinti rendelkezési nyilvántartást vezető szerv elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be, ha azt a cég oda jelentette be. Ha a cég az adatot a cégbíróság felé jelentette be, a cégbíróság a bejegyzésről a 2015. évi CCXXII. törvény 14.§. (9) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető szervet elektronikus úton értesíti.

Felhívja a cégbíróság a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a gazdálkodó szervezet kötelezettségének nem teljesítése esetén köteles a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását kezdeményezni.

Veszprém, 2017. október 10.


A Veszprémi Törvényszék Cégbírósága tájékoztatja az ügyfeleket, hogy - ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri –, 2016. január 1. napjától kezdődően illetékmentes a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása, valamint a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldése.

2015. január 01. napjától a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég a kérelmét kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Az eljárással kapcsolatos általános információk az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján (www.ceginformaciosszolgalat.kormany.hu), a felhasználandó űrlap a http://www.e-cegjegyzek.hu/cgturlap címen érhetők el.


FELHÍVÁS 3 millió forint alatti törzstőkéjű KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOKNAK

A 2016. évi I. törvénnyel módosított 2013. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint azon korlátolt felelősségű társaság, amely jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulásáról, egyesüléséről dönteni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat. A társaságnak egyidejűleg döntenie kell a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. A változásbejegyzési kérelmet illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat-módosítás kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ha a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni.

FELHÍVÁS ILLETÉKEKKEL ÉS DÍJAKKAL KAPCSOLATOSAN

A Veszprémi Törvényszék Cégbírósága felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Közlöny 2017. március 01. napján kiadott 30. számában megjelent a 2017. évi II. törvény a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről.

A jogszabály az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45.§ (1a) és (3) bekezdését, valamint az (1) bekezdés d) pontját az alábbiak szerint módosította:
- (1a) A szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes;
- (3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke zártkörűen működő részvénytársaság esetén 50.000Ft, azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére;
- a 45. § (1) bekezdés d) pontjában az „a)–c) pont” szövegrész helyébe az „a) és b) pont” szöveg lép.

Ugyanez a jogszabály kiegészítette a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. §-át a következő (2a) bekezdéssel:
- (2a) Nem kell közzétételi költségtérítést fizetni a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.

A záró rendelkezések szerint a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Akadálymentes megközelíthetőség

Részben akadálymentesített, mely érinti:
- Főbejárat és előtér.
- Udvari kapubejárat (innen lépcsőn keresztül megközelíthető földszinti mozgáskorlátozott WC).
- Hátsó, gazdasági hivatali épületrész mozgáskorlátozott WC-vel.

Az épületbe bejutás a főbejáraton keresztül akadálymentesen az előtérig, a gazdasági hivatali épületrészbe az udvari kapubejárón keresztül akadálymentesen.

A mozgáskorlátozott személy tárgyalótermekbe való bejutása bírósági alkalmazottak fizikai-emberi erőforrás igénybevételével történik.

Adott ügyben adott bírónak érkezik a jelzés  az ügyféltől és a bíró a tárgyalást a Földszint 22. vagy 23. tárgyalóba tűzi ki, foglalja le.

Rendőrségi, hatósági megkeresések módja

Más hatóság részéről cégadat beszerzése iránti megkeresést hivatali kapuról a Céginformációs Szolgálat CEGSZOLG rövid nevű (KRID: 602744715 ) hivatali kapuján keresztül lehet megküldeni a Cégbíróságra. A beadás módjáról a részletes szabályok itt olvashatók.