BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER A VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉKEN

 

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 2023. július 24. napján lépett hatályba.

A Veszprémi Törvényszék a törvény végrehajtása céljából létrehozott egy belső visszaélés-bejelentési rendszert, amelyen keresztül a

- foglalkoztatott, az is, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt vagy aki a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kíván és aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;

- az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll vagy szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni és esetében a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt;

- a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, aki esetében a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött vagy jogviszonya a foglalkoztatóval megszűnt;

- a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy

jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményt vagy mulasztást, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthet be.

Az ügyintézési határidő a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap, amely különösen indokolt esetben meghosszabbítható.

A bejelentés kivizsgálása azokban az esetekben mellőzhető, ha

✓ a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

✓ a bejelentést nem a jogosult személy tette meg,

✓ a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, vagy

✓ a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek, annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet, a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.

A Veszprémi Törvényszék tájékoztatja, hogy a Veszprémi Törvényszék által létrehozott belső-visszaélés bejelentési rendszeren dr. Bors Attila igazgatási feladatokkal megbízott bírósági titkár fogadja a bejelentéseket az alábbi e-mail címen:

visszaelesbejelentes.veszprem@birosag.hu

Veszprém, 2023. július 27.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztálya